Regulamin Aukcji Charytatywnej

poniedziałek, 1 grudnia 2008 07:55
Autor: Marek Krawczyk

Regulamin Aukcji Charytatywnej
„Radosne Święta"

Regulamin Aukcji Charytatywnej
„Radosne Święta"


Art. 1 Organizator Aukcji
 
Organizatorami Aukcji są:

- Autorskie Przedszkole Niepubliczne Król Maciuś im. J. Korczaka mieszczące się
   we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 61-65

- Leonardo da Vinci Niepubliczna Szkoła Podstawowa z siedzibą we Wrocławiu
   przy ul. Blacharskiej 13.
 
Art. 2 Patronat
 
Aukcji Charytatywnej „Radosne Święta" patronuje prof. dr hab. Alicja Chybicka Kierownik Katedry i Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej we Wrocławiu oraz Przewodnicząca Rady Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową".
 
Art. 3 Przedmiot licytacji
 
Przedmiotem Licytacji są:

-  wybrane prace wykonane przez dzieci z wrocławskich przedszkoli, szkół podstawowych, świetlic, Miejskich Domów Kultury, młodzież ze szkół plastycznych oraz przez nauczycieli i wychowawców

-  przedmioty przekazane przez darczyńców na rzecz Aukcji.
 
Art. 4 Cena minimalna

Dla każdego Przedmiotu Licytacji zostanie ustalona cena minimalna (wywoławcza), określona przez darczyńcę lub powołaną na czas Akcji Charytatywnej Kapitułę.

Art. 5 Uczestnicy Aukcji

1.     Uczestnikiem Aukcji może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, jak również osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
2.     Warunkiem udziału w aukcji jest zarejestrowanie się uczestnika na „Liście licytujących" oraz otrzymanie numeru licytującego.

Art. 6 Ogłoszenie o Aukcji

1.     Ogłoszenie o Aukcji zostanie umieszczone na afiszu na tablicy ogłoszeń Przedszkola oraz na stronie internetowej www.krolmacius.pl.
2.     Ogłoszenie zawiera termin i miejsce Aukcji.

Art. 7 Przebieg Aukcji

1.     Cena przebicia oferowana przez uczestników Aukcji jest jawna dla innych uczestników Aukcji.
2.     Licytację wygrywa uczestnik, który do momentu zakończenia licytacji złożył najwyższą ofertę.
3.     Oferta staje się wiążąca z chwilą udzielenia przybicia.

Art. 8 Zapłata ceny nabycia i wydanie wylicytowanego przedmiotu

1.     Uczestnik który wylicytował najwyższą kwotę, zobowiązany jest do zapłacenia ceny nabycia:
- gotówką, bezpośrednio po zakończeniu Aukcji,
- lub w terminie 7 dni od zakończenia Aukcji, na wskazany rachunek bankowy
 Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową".

2.     Wydanie wylicytowanego przedmiotu nastąpi:
- po uiszczeniu należności w miejscu licytacji,
- lub po przedstawieniu dowodu wpłaty, w siedzibie Autorskiego Przedszkola
  Niepublicznego Król Maciuś przy ul. Grabiszyńskiej 61-65, we Wrocławiu.

3.     Przedmioty nie odebrane do dnia 19.12.2008r. pozostaną do dyspozycji Organizatorów.

Art. 9 Przetwarzanie danych

Poprzez przystąpienie do Aukcji, uczestnik biorący udział w licytacji akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, zawartych na Liście licytujących, w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji wszelkich czynności związanych z licytacją i jej zakończeniem.

Art. 10 Postanowienia końcowe
 
1.     Organizatorzy mogą odwołać Aukcję w całości lub w części bez podania przyczyn.
2.     W przypadku braku nabywcy poszczególnych przedmiotów licytacji:
-  Organizatorzy wystawią je na Kiermaszu Świątecznym zorganizowanym 
w Przedszkolu lub przekażą jako podarunek dzieciom z Oddziału Hematologiczno-Onkologicznego Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego.
-  cenne przedmioty na życzenie darczyńcy zostaną zwrócone.

3.     Podsumowanie Aukcji zostanie podane do wiadomości na tablicy ogłoszeń
w Przedszkolu oraz na stronie internetowej www.krolmacius.pl.

4.     Postanowienia Kapituły dotyczące organizacji i przebiegu Aukcji są ostateczne.


Wszelkie prawa zastrzeżone © Autorskie Przedszkole Niepubliczne Król Maciuś im. Janusza Korczaka 2005-2008
TYPO3 Development by Marcus Biesioroff